Niezwykłe prezenty i gadżety dla każdego - Sklep internetowy BigBoysToys.pl

Dzisiaj jest poniedziałek, 21 września 2020

Koszyk Twój koszyk jest pusty.

Lista pragnień Ilość pragnień: 0

Moje Konto

Witaj: nieznajomy

Wybierz zakres cen

Kontakt

Telefon
58 351 21 54
Komórkowy
889 107 107, 880 76 76 76
Gadu-Gadu
:)Bartek:)Ania
Mail
biuro@bigboystoys.pl

Najlepsze Prezenty

Prezenty!

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
http://www.bigboystoys.pl/

Właścicielem sklepu internetowego pod domeną http://www.bigboystoys.pl/ jest Bartosz Morawski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Big Boys Toys Bartosz Morawski NIP: 5832211520, Regon: 220855837 z siedzibą ul. Prof. Józefa Więckowskiego 5B lok. 11, 80-809 Gdańsk
oraz Grzegorz Zabłotny prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Big Boys Toys Grzegorz Zabłotny, NIP: 5831642293, Regon: 220855850, z siedzibą ul. Prof. Józefa Więckowskiego 5B lok. 11, 80-809 Gdańsk, prowadzący wspólnie firmę pod nazwą Big Boys Toys s.c. Bartosz Morawski, Grzegorz Zabłotny, ul. Więckowskiego 5B/11, 80-809 Gdańsk, tel. 058 351 21 54, e-mail: biuro@bigboystoys.pl, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki pod numerem NIP: 583-296-72-35, REGON: 220360917 (zwani dalej jako „Sprzedawca” bądź „Sprzedający”).

§1
Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Kupujący/Użytkownik/Klient - oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, (osoba pełnoletnia nieubezwłasnowolniona), osobę fizyczną posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoba która ukończyła 13 lat lub jest częściowo ubezwłasnowolniona) działającą za uprzednią zgodą jej przedstawiciela ustawowego (np. rodzica), osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną która odpowiednio nabywa lub zamierza nabyć towar od Sklepu (Kupujący) lub która korzysta lub zamierza skorzystać z usługi „Moje konto” (Użytkownik).
2. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio
z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
3. Użytkownik – oznacza podmiot korzystający ze Sklepu Internetowego, na rzecz którego świadczone są usługi przez Sprzedawcę.
4. Moje konto/Konto Użytkownika – indywidualny dla każdego Użytkownika panel uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Użytkownika Rejestracji, w ramach którego świadczone są przez Sklep usługi dla Klientów, celem ułatwienia zawierania umowy sprzedaży na odległość oraz kontaktu ze Sklepem, rozliczenia umowy, umożliwienia planowania przez Użytkownika zakupów i śledzenia wybranych towarów. Za zgodą Użytkownika usługa „Moje konto” służy również do przesyłania informacji handlowych.
5. Koszyk oznacza formularz interaktywny dostępny na stronie internetowej: http://www.bigboystoys.pl/ służący do skontaktowania się ze Sklepem i umożliwienia złożenia przez Kupującego oferty zakupu.
6. Dane kontaktowe oznaczają:
a) w przypadku osób fizycznych: imię, nazwisko, adres zameldowania na pobyt stały, adres do korespondencji - jeśli jest inny niż adres zameldowania, adres e-mail, telefon kontaktowy. Jeśli zamawiana usługa dotyczy wykonywanej działalności gospodarczej dane kontaktowe osoby fizycznej obejmują również jej firmę i numer identyfikacji podatkowej (NIP);
b) w przypadku osób prawnych lub jednostki organizacyjnej niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną: nazwę, siedzibę, adres do korespondencji, numer identyfikacji podatkowej (NIP), adres e-mail, telefon kontaktowy.
7. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego http://www.bigboystoys.pl/.
8. Sklep internetowy (e-Sklep lub Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem http://www.bigboystoys.pl/ za pośrednictwem, którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.
9. Towar – produkty oraz Usługi prezentowane w Sklepie.
10. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów lub Usług w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

§2
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z e-Sklepu dostępnego pod adresem http://www.bigboystoys.pl/.
2. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
3. Regulamin określa w szczególności:
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu;
b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu;
c) zasady zawierania Umowy sprzedaży produktów z wykorzystaniem usług świadczonych
w ramach Sklepu;
d) wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym (komputerem osobistym, laptopem, itp.), którym posługuje się Klient.
4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu serwisu Regulamin oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
5. Potwierdzenie istotnych postanowień umowy sprzedaży, zawartej między Sprzedającym
i Kupującym, następuje poprzez przesłanie Kupującemu informacji na podany adres e-mail, jak również w formie tradycyjnej poprzez dołączenie wydruku potwierdzenia do przesyłki zawierającej zamówione produkty, ewentualną dokumentację oraz wystawioną na życzenie Kupującego fakturę VAT.
6. Warunkiem skorzystania z usług świadczonych przez Sklep jest uprzednie zapoznanie się
z udostępnionymi na stronie Sklepu opisem usługi, warunkami, cennikiem, a także wszystkimi postanowieniami niniejszego Regulaminu.
7. Oferta przedstawiona na stronach e-Sklepu jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.
8. Złożone Zamówienia są utrwalane przez Sklep w archiwum w panelu administracyjnym Sklepu.

§3
Wymagania techniczne oraz Pliki cookie
1. W celu korzystania ze Sklepu Klient powinien mieć dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, które dysponuje:
a) dostępem do Internetu;
b) poprawnie skonfigurowaną dowolną przeglądarką internetową;
c) czynnym i poprawnie skonfigurowanym kontem poczty elektronicznej.
2. e-Sklep umożliwia zamówienie usług, korzystając z powszechnie dostępnego oprogramowania,
w postaci przeglądarek internetowych, które akceptują pliki typu cookies, np.: przeglądarka FireFox wersja 3 lub nowsze, Opera wersja 9 lub nowsze, Chrome wersja 10 lub nowsze, Internet Explorer wersja 7 lub nowsze oraz Safari.
3. Sklep za uprzednią zgodą kupującego, użytkownika lub ich przedstawiciela przechowuje na ich komputerze pliki cookie, które niezbędne są: do zawarcia umowy sprzedaży na odległość, jej wykonania i świadczenia usługi „Moje konto” oraz do ułatwienia Użytkownikowi i Kupującemu korzystania ze strony Sklepu poprzez podtrzymanie sesji (przez co zbędne jest ponowne wpisywanie hasła) oraz tworzenia statystyk oglądalności podstron.
4. Pliki wprowadzone przez Sklep do komputera Kupującego, Użytkownika lub ich przedstawiciela nie gromadzą ich danych osobowych, nie wpływają na konfigurację systemu operacyjnego ani oprogramowanie oraz mogą być usunięte w każdej chwili.
5. Usługobiorca może w każdej chwili usunąć umieszczone pliki cookie lub zablokować umieszczanie plików cookie za pomocą opcji dostępnych w jego przeglądarce internetowej.

§4
Rejestracja w e-Sklepie
1. Klient może dokonać rejestracji w e-Sklepie, ale nie jest to konieczne do składania Zamówień.
2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego w sekcji „Moje konto”.
3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie poprawnych danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe.
4. Rejestracja w Sklepie Internetowym, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego są nieodpłatne.
5. Dokonując rejestracji tworzy się konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie. Świadczenie usług w ramach Konta ma charakter bezterminowy.
6. Użytkownik, który dokonał rejestracji może usunąć Konto Użytkownika samodzielnie lub zgłosić Sprzedawcy żądanie usunięcia Konta Użytkownika.
7. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Sprzedający jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.
8. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie Internetowym jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta.

§5
Usługa „Moje Konto”
1. Usługa „Moje konto” jest świadczona nieodpłatnie Użytkownikom. Skorzystanie z tej usługi nie jest niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży na odległość.
2. Aby skorzystać z usługi należy wybrać polecenie „Rejestracja”, podać dane kontaktowe, wskazać swój login oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sklep dla celu zawarcia i realizacji usługi „Moje konto” oraz zgodzić się na przechowywanie na swoim komputerze plików cookie.
3. Użytkownik dokonując rejestracji oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem i go zaakceptował.
4. Po zakończeniu rejestracji Użytkownik otrzymuje na podany przez siebie adres e-mail umożliwiający aktywowanie konta razem z wygenerowanym przez system hasłem.
5. Usługa „Moje konto” jest świadczona od czasu aktywacji konta.
6. Dostęp do konta Użytkownika jest zabezpieczony hasłem dostępu oraz loginem, których przekazywanie osobom trzecim jest zabronione. Wyboru treści loginu dokonuje Użytkownik, zaś początkowe hasło otrzymuje w wiadomości e-mail służącej aktywowaniu konta. Użytkownik w każdej chwili może zmienić hasło dostępu.
7. Użytkownik sam decyduje jakie treści rozpowszechnia przy wykorzystaniu usługi „Moje konto” i ponosi za nie odpowiedzialność. Sklep w tym celu dostarcza użytkownikowi wyłącznie swoje zasoby teleinformatyczne.
8. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania podczas korzystania z usługi niniejszego regulaminu oraz przepisów prawa polskiego. Użytkownik nie może korzystając z usługi „Moje konto” oraz ze stron Sklepu:
a) rozpowszechniać danych osobowych osób trzecich, ich wizerunku bez niezbędnego, wymaganego prawem zezwolenia;
b) umieszczać informacji handlowych, marketingowych, treści zarówno słownych jak również w postaci dźwiękowej i obrazów o charakterze reklamowym lub promocyjnym;
c) naruszać dóbr osobistych osób trzecich;
d) naruszać praw autorskich osobistych i majątkowych, praw własności przemysłowej, tajemnicy przedsiębiorstwa należących do Sklepu oraz osób trzecich;
e) umieszczać treści zarówno słownych jak również w postaci dźwiękowej i obrazów o charakterze obraźliwym lub stanowiących groźbę bezprawną
f) naruszających dobre obyczaje
9. Osoba trzecia, która uzyskała wiadomość o naruszeniu przez użytkownika zakazów wskazanych powyżej, powinna zawiadomić w drodze wiadomości e-mail Sklep pod adresem elektronicznym: biuro@bigboystoys.pl lub pisemnie pod adresem: ul. Więckowskiego 5b/11, 80-809 Gdańsk.
10. Sklep zastrzega sobie prawo do zmian oraz usuwania informacji i treści zamieszczanych przez użytkownika uznanych za naruszające regulamin lub przepisy prawa polskiego na podstawie zastrzeżeń zgłoszonych przez osoby trzecie lub informacji otrzymanych od organów państwowych. Sklep nie stosuje kontroli uprzedniej informacji oraz treści zamieszczanych przez Użytkowników.
11. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi „Moje konto” ze skutkiem natychmiastowym bez podawania przyczyny poprzez usunięcie konta. W celu usunięcia konta wystarczy wysłać e-mail na adres biuro@bigboystoys.pl z informacją o zamiarze jego usunięcia.
12. Sklep może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi „Moje konto” w razie naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego regulaminu. Wypowiedzenie następuje w drodze e-maila przesłanego na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Użytkownika w ustawieniach konta.
13. Po upływie 14 dni od wysłania wiadomości e-mail Sklep usuwa konto Użytkownika, chyba, że z mocy decyzji, postanowienia, wyroku lub innego orzeczenia właściwego organu państwowego zobowiązany jest usunąć konto Użytkownika w terminie wcześniejszym.

§6
Składanie Zamówień
1. Podczas składania wszelkich zamówień Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych kontaktowych i osobowych.
2. Przed zawarciem umowy Kupujący może sprawdzić dostępność wybranych produktów. Informacja o dostępności znajduje się przy opisie każdego produktu.
3. Kupujący, aby złożyć Zamówienie uruchamia koszyk poprzez kliknięcie przy wybranych towarach polecenia „kupuję teraz” a następnie w panelu zamówienia określa ilość sztuk kupowanego towaru.
4. Wedle własnego wyboru Kupujący może powrócić do panelu wyboru towarów (polecenie „kontynuuj zakupy”) by dodać kolejne towary do koszyka, usunąć wybrany towar (polecenie „usuń”) albo otworzyć panel płatność i dostawa (polecenie „dalej”) gdzie określa się sposób dostawy oraz formę zapłaty. W panelu tym Kupujący otrzymuje informację o kosztach dostawy oraz o cenie i jej składnikach.
5. Po kliknięciu „dalej” Kupujący zostaje przeniesiony do panelu adres dostawy gdzie w odpowiednich rubrykach podaje dane kontaktowe celem umożliwienia zawarcia umowy oraz jej realizacji.
W przypadku gdy Kupujący korzysta z usługi „Moje konto” dane kontaktowe są wypełniane automatycznie na podstawie danych kontaktowych podanych w ramach powyższej usługi. Kupujący poprzez zaznaczenie stosownych oświadczeń powinien także wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sklep dla celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży i celów podatkowych oraz zgodzić się na przechowywanie na swoim komputerze plików cookie.
6. Kupujący powinien także zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz go zaakceptować, co potwierdza zaznaczając stosowne oświadczenie. W przypadku, gdy Kupujący korzysta z usługi „Moje konto” zaznacza tylko stosowne oświadczenia.
7. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
8. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Użytkownik jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach, jakie jest zobowiązany ponieść w związku z umową sprzedaży.
9. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu.
10. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Sprzedawcę zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.
11. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a. dane Sklepu w tym dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail oraz nr telefonu;
b. jednostkową i łączną cenę wszystkich produktów;
c. cenę zamówienia = cena łączna produktów + koszty wykonania umowy (m.in. płatności i dostawy);
d. formę dostawy – w tym termin, w którym nastąpi dostawa i jeżeli są jakiekolwiek ograniczenia dot. dostawy np. ciężaru bądź lokalizacji;
e. sposób płatności;
f. informację o prawie odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni;
g. informację o prawie do rękojmi;
12. Z chwilą odebrania przez Kupującego informacji o przyjęciu zamówienia przez Sklep dochodzi do zawarcia umowy (umowa zawierana na odległość).
13. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, a jej treść jest zgodna z postanowieniami Regulaminu.
14. W przypadku braku możliwości potwierdzenia Zamówienia ze strony Sprzedającego, złożone zamówienie zostaje anulowane, a ewentualne dane osobowe w nim zawarte zostają usunięte
z bazy danych Sprzedającego.
15. Kupujący aby zawrzeć ze Sklepem umowę sprzedaży na odległość za pośrednictwem poczty e-mail powinien wysłać na adres e-mail: biuro@bigboystoys.pl wiadomość e-mail w której:
a) wskaże towar razem z jego ilością,
b) poda swoje dane kontaktowe,
c) wyrazi zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sklep dla celu zawarcia
i realizacji umowy sprzedaży i celów podatkowych oraz zgodzi się na przechowywanie na swoim komputerze plików cookie,
d) wskaże wybrany przez siebie sposób wysyłki i płatności
16. W odpowiedzi na otrzymaną wiadomość, Sprzedający wysyła wiadomość e-mail
z ofertą. Sklep od chwili wysłania oferty jest nią związany.
17. Sklep przestaje być związany ofertą jeśli Kupujący prześle e-mailem lub w inny sposób oświadczenie, iż nie przyjmuje oferty albo jeśli nie złoży oświadczenia o jej przyjęciu. Umowa zostaje zawarta z chwilą otrzymania informacji przez sklep o przyjęciu oferty przez Kupującego.
18. Kupujący aby zawrzeć ze Sklepem umowę sprzedaży na odległość za pośrednictwem telefonu, powinien skontaktować się ze Sprzedającym pod numerem telefonu 058 351 21 54 i podczas rozmowy:
a) wskazać towar razem z jego ilością;
b) podać swoje dane kontaktowe;
c) wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sklep dla celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży i celów podatkowych;
d) wybrać sposób wysyłki i płatności.
19. Sklep przekazuje Kupującemu swoją ofertę z podaniem ceny i kosztów transportu oraz wskazuje gdzie może zapoznać się z regulaminem. Oferta przestaje wiązać jeżeli nie została przyjęta niezwłocznie lub została odrzucona. Umowa zostaje zawarta z chwilą otrzymania od kupującego oświadczenia o przyjęciu oferty. Sklep każdorazowo potwierdza Kupującemu w formie pisemnej przyjęcie zamówienia wraz ze szczegółowym wskazaniem istotnych elementów zawartej umowy.
20. Sklep może odmówić zawarcia umowy sprzedaży na odległość w szczególności, gdy podane przez Kupującego dane kontaktowe są niepełne, błędne lub wzbudzają wątpliwości co do ich prawdziwości
21. Sklep umożliwia zakup oferowanych produktów poprzez Koszyk oraz pocztę elektroniczną 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Sklep dopuszcza istnienie przerw technicznych, wyłączających Sklep z przyjmowania i realizacji zamówień Klientów.
22. Składanie Zamówień telefonicznie jest możliwe w dni robocze w godzinach 10:00-16:00.

§7
Ceny i metody płatności
1. Ceny podane w e-Sklepie są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
2. Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy, które określone są w cenniku dostaw zamieszczonym na stronie Sklepu.
3. Ceny podane w e-Sklepie mogą ulec zmianie. Zmiana cen nie dotyczy Zamówień złożonych przez Klienta przed opublikowaną zmianą i będących w trakcie realizacji.
4. Ostateczną ceną wiążącą strony jest cena Towaru zawarta na Stronie Internetowej Serwisu w momencie składania zamówienia przez Użytkownika.
5. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest w Koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy przedmiotu zamówienia oraz formy płatności.
6. Klient ma możliwość wyboru następujących metody płatności:
a) w momencie odbioru osobistego w siedzibie firmy - kartą lub gotówką;
b) przy odbiorze towaru (należność pobiera listonosz lub kurier);
c) kartą kredytową (należność pobierana jest w chwili wysyłki paczki z zamówionymi towarami);
d) przedpłatą przelewem bankowym na rachunek bankowy Sklepu o numerze 89 1140 2004 0000 3202 4547 8018;
e) przedpłatą za pomocą usługi mtransfer, multitransfer, nordea, płacę z Inteligo, płacę z PKO Inteligo. Warunki korzystania z tych usług określają podmioty trzecie.
7. Warunkiem wydania Towaru jest zapłata za Towar i przesyłkę (lub za sam Towar w przypadku, gdy opłatę za przesyłkę pokrywa Sprzedawca).

§8
Realizacja Zamówienia i Dostawa Towaru
1. Zamówienia, które wpłyną do godziny 14 danego dnia, są realizowane tego samego dnia, lub po zaksięgowaniu wpłaty na koncie w przypadku przelewu. Zamówienia po godzinie 14 realizowane są następnego dnia roboczego.
2. Realizacja zamówienia odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku.
3. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy traktowane są jak złożone w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu złożenia zamówienia.
4. Koszt wysyłki pokrywa Kupujący.
5. Przy każdym Towarze podany jest czas wysyłki. Jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia do chwili wysłania zamówionych produktów ze sklepu, w przypadku przyjęcia zamówienia przez Sklep. Zamówienie na towary o różnych podanych czasach wysyłki realizowane jest po skompletowaniu całości zamówionych produktów, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych.
6. W przypadku wyboru przez Kupującego przedpłaty przelewem bankowym na rachunek bankowy Sklepu towar wysyłany jest po zaksięgowaniu wpłaty od Kupującego na przedmiotowym rachunku bankowym.
7. Gdy suma zamówienia przekracza kwotę 1230,00 złotych brutto koszt wysyłki pokrywa Sklep.
8. Kupujący ma możliwość odbioru osobistego Towaru w siedzibie Sklepu.
9. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 7 dni licząc od daty zawarcia umowy i zwróci wpłacone pieniądze. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.
10. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w czasie przewidzianym
w tym zamówieniu (np. opóźnienie dostaw przez dostawców Sklepu), Klient jest informowany
o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma następujące możliwości:
a) częściowa realizacja - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów, Sklep zostaje zwolniony
z obowiązku realizacji zamówienia na towary niedostępne,
b) anulowanie całości zamówienia - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zwolnienie Sklepu z obowiązku realizacji zamówienia.
11. Dostawa zakupionych Towarów odbywa się poprzez wysłanie Towaru na podany przez Kupującego w formularzu zamówienia adres.
12. Klient ma możliwość wyboru sposobu wysyłki Towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej.
13. Koszt przesyłki wynosi:
• przedpłata na konto (poczta polska) - 11 zł
• płatna przy odbiorze (poczta polska) - 17 zł
• przedpłata na konto (kurier) - 11 zł
• płatna przy odbiorze (kurier) - 17 zł
14. Sprzedawca odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru
do momentu, w którym Konsument go otrzyma.
15. Z chwilą pokwitowania odbioru Towaru na Kupującego przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem produktu, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
16. W przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru przesyłki przez Kupującego, który jest Konsumentem i nie korzysta z możliwości odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od dnia odmowy odebrania przesyłki, Sprzedawca ma prawo do obciążenia Kupującego kosztami przesyłki i zwrotu do nadawcy. Jeżeli nieuzasadnionej odmowy przyjęcia odbioru przesyłki dokonuje podmiot niebędący Konsumentem, Sprzedawca może go obciążyć w każdym przypadku kosztami przesyłki.

§9
Gwarancje
1. Produkty sprzedawane przez Sprzedającego mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. Sprzedający nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej.
2. W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji). Sprzedawca może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sprzedawcy.
3. Konsument może również skorzystać z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi.
4. Uprawnienia gwarancyjne i uprawnienia przysługujące Klientowi od Sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową są uprawnieniami od siebie niezależnymi

§10
Reklamacje
1. Sprzedający odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.
2. W przypadku wad lub niezgodności Towaru z ofertą, Konsumentowi przysługuje uprawnienie do reklamacji Towaru poprzez zawiadomienie Sprzedawcy i złożenie oświadczenia woli w dowolnej formie, w szczególności:
a) pisemnie na adres: Big Boys Toys s.c. Bartosz Morawski, Grzegorz Zabłotny, ul. Więckowskiego 5B/11, 80-809 Gdańsk
b) telefoniczne pod numerem: tel. 058 351 21 54
c) pocztą elektroniczną na adres e-mail: biuro@bigboystoys.pl,
3. Sprzedający w ciągu 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
4. Konsument składając reklamację może zażądać od Sprzedawcy wymiany zakupionego towaru na rzecz wolną od wad albo usunięcia wady.
5. Konsumentowi przysługuje również prawo do żądania obniżenia ceny chyba, że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
6. W przypadku uznania, że wada jest istotna bądź, gdy Konsument składa kolejną reklamację wcześniej naprawianego bądź wymienianego towaru, Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy.
7. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
8. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane:
a. imię i nazwisko;
b. adres do korespondencji, a także adres e-mail oraz numer telefonu;
c. przedmiot reklamacji;
d. przyczynę reklamacji;
e. żądanie rozpoznania reklamacji;
f. podpis. (własnoręczny podpis w przypadku reklamacji składanej pocztą).
9. Sprzedawca odpowiada za wady fizyczne lub prawne sprzedanych towarów jedynie w przypadku stwierdzenia wad przed upływem dwóch lat od dnia otrzymania towaru przez Konsumenta.
10. O rezultacie reklamacji Sprzedający poinformuje Konsumenta na adres e-mail, wskazany
w zgłoszeniu reklamacyjnym, a w przypadku korespondencji listownej – na adres wskazany przez Konsumenta.
11. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Konsumentowi nowego Towaru bądź usunięcia niezgodności, Sprzedawca ponosi koszty dostawy Towaru zarówno odesłania reklamowanego Towaru do Sprzedawcy, jak również ponownej wysyłki Towaru od Sprzedawcy do Konsumenta.

§11
Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży
1. Konsument ma prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.
3. Termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie Towaru bądź od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.
4. Do zachowania terminu wystarczy powiadomienie Sprzedawcy w formie ustnej, pisemnej bądź
w inny sposób wybrany przez Konsumenta, poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.
5. Konsument może skorzystać z poniższego wzoru formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży, jednak nie jest to obowiązkowe.
Wzór formularza
6. Jeżeli Konsument skorzysta z opcji poinformowania Sprzedawcy o odstąpieniu od umowy Sprzedaży za pośrednictwem e-maila bądź innej formy komunikacji elektronicznej, Sprzedawca prześle do Konsumenta niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na trwałym nośniku (na przykład za pomocą poczty elektronicznej).
7. Nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub wraz
z tym oświadczeniem, Konsument dostarcza lub przesyła na adres Sklepu zakupiony towar w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
8. Konsument z tytułu wykonywania swego prawa do odstąpienia od umowy nie ponosi żadnych kosztów, poza bezpośrednimi kosztami odesłania towaru z powrotem do Sklepu.
9. Jeżeli zwracany przez Konsumenta towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedający dokonując zwrotu należności obniża zwracaną kwotę o łączną kwotę zmniejszenia wartości towaru bądź kosztów poniesionej przez niego naprawy.
10. Sprzedawca dokonuje niezwłocznie zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z dokonanym zwrotem.
11. W terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Konsumenta
o odstąpieniu od umowy, Sprzedający ma obowiązek zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Powyższe nie dotyczy kosztów odesłania towaru z powrotem do Sklepu.
12. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
13. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku świadczenia przez Sprzedawcę:
13.1 rzeczy nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji przedstawionej przez konsumenta lub służącej zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
13.2 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu,
której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
13.3 w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój
charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§12
Ochrona prywatności
1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający.
2. Składając Zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie
w celu dostawy i realizacji Zamówienia.
3. Klient może w trakcie Rejestracji dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Sprzedający wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych, a także o znanych lub przewidywanych odbiorcach tych danych. Wyrażenie zgody oznacza w szczególności zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na adres poczty elektronicznej Użytkownika lub Kupującego, podany w formularzu rejestracyjnym.
4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania, sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz ich usunięcia.
5. Zgoda na przetwarzanie danych może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia na trwałym nośniku. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.
6. Aby uzyskać dostęp lub poprawić przetwarzane dane osobowe należy wysłać e-mail na adres: biuro@bigboystoys.pl lub wiadomość pisemną na adres: ul. Więckowskiego 5b/11, 80-809 Gdańsk.
7. Użytkownicy mogą także poprawiać swoje dane osobowe w panelu „Zmień dane” dostarczanym
w ramach usługi „Moje konto”.

§13
Zobowiązania Klienta i ochrona własności intelektualnej
1. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) korzystania ze e-Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, wszczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
b) niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach e-Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam);
c) korzystania ze e-Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy;
d) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach e-Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;
e) korzystania ze e-Sklepu zgodnie z przepisami polskiego prawa, postanowieniami Regulaminu i z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
2. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej e-Sklepu (w tym zdjęć i opisów Towaru) bez pisemnej zgody Sprzedawcy.

§14
Wejście w życie i zmiany Regulaminu
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej e-Sklepu.
3. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
4. Sprzedający ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Użytkownikami będącymi Przedsiębiorcami Usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Użytkownika będącego Przedsiębiorcą.
5. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
6. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: O DR

Życzymy udanych zakupów!


Warunki dostawy

Poczta Polska Przelew 11 zł Pobranie 17 zł Przesyłka kurierska Siódemka Siódemka Przelew 11 zł Pobranie 17 zł Sobota +15 zł

Zakupy za 1000zł netto Dostawa Gratis!

Rzetelna firma sprzedajaca œmieszne prezenty i oryginalne gadżety Sprawdź nasze super promocje na prezenty i gadżety! Nowości. Sprawdź ostatnio dodane gadżety i prezenty! Waszym zdaniem. Opisuj nasze  Prezenty i Gadżety.

Akceptujemy płatności

Wspieramy Polską Akcję Humanitarną. Zrób prezent, nakarm głodne dziecko - pajacyk.pl

2007 BigBoysToys s.c.

Załóż sklep internetowy w 3Shop.pl
Dedykowane systemy informatyczne 3SI.pl

Firma BigBoysToys s.c. prezenty i gadżety dołożyła wszelkich starań, aby publikowane dane były wolne od uchybień lub błędów. Błędne dane nie stanowią jednak podstawy do jakichkolwiek roszczeń. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt.
Wszystkie nazwy i znaki handlowe użyte w tekście są znakami zastrzeżonymi dla ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celu identyfikacji. Niniejsza strona stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
Niezwykłe prezenty i gadżety dla każdego - BigBoysToys.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij informację.